Kato, Yoshiki, Tohoku National Fisheries Research Institute, 25-259 Aza, Shimomekurakubo, Hachinohe, Aomori 031-0841, Japan